Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přiznání poplatku za psa, přihlášení psa do evidence MěÚ

Poplatek platí držitel psa. Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územní města Bechyně. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přiznání podává držitel psa

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti, příp. každou skutečnost, která by měla vliv na výši poplatku nebo nárok na osvobození do 30 dnů ode dne,kdy situace nastala. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně. Vyplnění přiznání k místnímu poplatku ze psa. Převzetí evidenční známky psa. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, doklady potvrzující nárok na osvobození, výměr důchodu, který je jediným zdrojem příjmu (popř.čestné prohlášení)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Základní sazba poplatku ze psa je 240,- Kč ročně.
Základní sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 120,- Kč ročně.
Zvýšená sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domech na sídlišti Na Libuši čp.615 až 703, čp.824 až 828, čp.857 a 858, na sídlišti Obránců míru čp. 803 až 817, čp. 820 a 821, v Libušině ulici čp.160, čp.161, čp.165, čp. 166, čp. 185 a čp. 186, v Novodovorské ulici čp. 162 a 168, v ulici Písecká čp. 207 a 208, čp.209 až 213, čp.719 až 724, čp.755 až 758, čp. 823, čp.830, čp. 856, čp. 887, čp. 907 až 919, činí 800,- Kč za psa ročně. Zvýšená sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu a má trvalý pobyt ve shora uvedených bytových domech, činí 180,- Kč ročně. Snížená sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v místních částech Hvožďany, Senožaty, Lišky,Zářečí a Větrov, činí 120,- Kč ročně. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu a má trvalý pobyt v místních částech Hvožďany, Senožaty, Lišky,Zářečí a Větrov činí sazba 80,- Kč ročně.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje o 50%.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.

Lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy povinnost zaplatit poplatek vznikla.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 20 dnů. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška města Bechyně č.3/2010 o místním poplatku ze psů
    http://www.mestobechyne.cz/filemanager/files/150265-cs.pdf
  • Zákon č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 1.6.2015

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
load