Významné letopočty

kol. 1120 nejstarší listinná zmínka o existenci Bechyně – Kosmova kronika (in partes provinciae Bechin). Pražští biskupové vlastnili zdejší panství až do r. 1268.

r. 1167 první známý bechyňský arcijáhen Děthleb

r. 1268 kupuje řadu okolních vsí zřejmě i s „horou“ Bechyně král Přemysl Otakar II. a nechává zde vybudovat kamenný hrad

r. 1281 je tradičně uváděn jako rok založení minoritského kláštera, jehož předhusitská podoba není známa

r. 1283 jsou známa jména královských purkrabí na bechyňském hradě – Čeněk a Dobeš

r. 1323 povyšuje král Jan Lucemburský tržní osadu v předpolí hradu na město Bechyni, nově ji vyměřuje a opevňuje

r. 1340 získávají Bechyni od krále páni ze Šternberka

r. 1398 se Bechyně dostává do držení Jošta, markraběte moravského

r. 1405 nastupuje nový majitel Heralt z Kunštátu a jeho dědicové

r. 1415 přechází Bechyně do majetku Jindřicha Lefla z Lažan. Jeho dědicové byli zváni Bechyňové z Lažan.

r. 1422 první obléhání hradu a města husitským vojskem, město dobyto a spáleno včetně kláštera

r. 1428 druhé obléhání hradu a města husitským vojskem, Bechyně dostává táborskou posádku s hejtmanem Janem Blechem z Těšice

r. 1437 se Bechyně vrací do majetku rodu pánů z Lažan

r. 1444 první zmínka o pivovaru v Bechyni

r. 1477 prodávají Bechyňové z Lažan svůj majetek pánům ze Šternberka

r. 1485 Zdeslav ze Šternberka potvrzuje městu stará privilegia

r. 1491 zahájena výstavba nového pozdně gotického klášterního kostela

r. 1511 Král Vladislav II. potvrzuje městu jeho znak a pečeť

r. 1530 kupuje Bechyni Kryštof ze Švamberka,

r. 1560 založen městský pivovar

r. 1569 získává Bechyni Petr Vok z Rožmberka. Za jeho vlády dochází k renesančnímu rozmachu města a k rozsáhlé přestavbě zámku.

r. 1570 Petr Vok nařizuje stavbu špitálu

r. 1580 svatba Petra Voka s Kateřinou z Ludanic na Bechyni

r. 1581 zahájena přestavba hradu v renesanční zámek

r. 1585 byl na předhradí vysvěcen českobratrský kostelík (snad původně románský kostelík sv. Jiří)

r. 1586 založena velká Černická obora

r. 1594 potvrzuje a rozšiřuje Petr Vok Bechyni privilegia

r. 1596 kupuje Bechyni od Petra Voka Adam ze Šternberka. Tím se Šternberkové opět vracejí na Bechyni

r. 1619 a 1620 Bechyně postupně dobyta a rabována císařským a stavovským vojskem

r. 1700 při návratu z pouti do Říma se v řece Inn utopil poslední mužský příslušník rodu Šternberků, dědictví přešlo na nezletilou dceru Marii Terezii

r. 1715 se sňatkem Jana Leopolda z Paarů s Marií Terezií Šternberskou na 233 let (do roku 1948) stávají majiteli bechyňského panství hrabata, od roku 1769 knížata z Paarů

r. 1725 přistavěna v místě starší stavby k jižní stěně klášterního kostela barokní kaple

r. 1730 první tištěná zpráva o bechyňských lázních

r. 1751 historický Bechyňský kraj rozdělen na Táborský a Budějovický

r. 1776 v zámeckém parku vybudována jízdárna (1864 romanticky upravena)

po r. 1790 zbořeno jižní křídlo zámku s kaplí sv. Ludmily

r. 1850 zřízena četnická stanice

r. 1855 založen divadelní ochotnický soubor Lužnice

r. 1875 v Zářečí založena továrna na kamna knížete Paara

r. 1884 zahájeno vyučování v odborné keramické školy

r. 1885 postaven v Zářečí na místě dřevěného mostu kovový (po povodni roku 2002 nahrazen novým)

r. 1893 ustavena Tělocvičná jednota Sokol

r. 1896 otevřena nová školní budova v Libušině ulici

r. 1903 zahájen provoz na elektr. trati Tábor – Bechyně, založeno keramické družstvo

r. 1906 keramickou školu absolvoval Otto Guttfreund, jedena z nejvýznamnějších osobností českého meziválečného sochařství

r. 1910 zřízen první skupinový vodovod, rozšířen v letech 1924 - 1927

r. 1911 založen muzejní spolek, zárodek Městského muzea

r. 1919 na náměstí byl položen základní kámen k později nerealizovanému Husovu pomníku

r. 1923 vnikla v záhybu Lužnice sokolská plovárna

r. 1924 dostavěna urbanisticky jednotná Křižíkova vilová čtvrť

r. 1927 odhalen pomník bechyňským občanům padlým za 1. světové války

r. 1928 dokončena stavba nového mostu přes Lužnici, otevřena nová budova školy (Libušina ul.)

r. 1932 v Praze ustanoven Kruh rodáků a přátel Bechyně

r. 1941 v nedalekém Stádlci umírá stavitel "Elinky", Ing.František Křižík

r. 1948 politickými událostmi jsou Paarové donuceni opustit své bechyňské sídlo a uchýlit se do zahraničí

r. 1959 slavnostně otevřen sportovní stadion

r. 1961 zahajují v novém areálu Na Libuši provoz Keramické závody n. p. Znojmo - závod Bechyně

r. 1964 otevřena základní škola Školní ul., jako místní část byla k městu přičleněna obec Senožaty

r. 1971 otevřen Kulturní dům s Městskou knihovnou

r. 1974 vzniká expozice Hasičského muzea

r. 1977 otevřeno na stadionu letní koupaliště

r. 1978 zbořena většina původních domů západní strany Libušiny ulice

r. 1980 jako místní část byla k městu přičleněna obec Hvožďany

r. 1980 zahájil provoz závod Jitex v nové budově na sev. okraji města

r. 1983 otevřena stálá expozice keramiky v bývalém zámeckém pivovaru (AJG)

r. 1990 Bechyně prohlášena městskou památkovou zónou

r. 1993 ustává letecký provoz na vojenském letišti, to nadále slouží jako základna nejprve pro výsadkáře, později ženisty

r. 1994 Alfons Paar získává zpět rodový majetek, do té doby rekreační zařízení ČSAV

r. 1997 dokončena rekonstrukce historické budovy radnice, probíhá archeologický průzkum Rajské zahrady kláštera

r. 1998 na zámku pokračují rozsáhlé restaurátorské práce, chystá se generální oprava jízdárny. V bývalé sýpce se připravuje zřízení stálé výstavy a muzea Vladimíru Preclíka

r. 2002 při katastrofálních záplavách jsou těžce poničeny části Bechyně, ležící u Lužnice a Smutné

r. 2003 otevřen nový lázeňský pavilon Olga

r. 2005 dokončena rekonstrukce hřišť na městském stadionu

r. 2006 otevřen u autobusového nádraží první supermarket ve městě

r. 2008 otevřena nová sportovní hala u ZŠ v Libušině ulici; zřízena městská policie

r. 2011 probíhá kompletní rekonstrukce náměstí, v dalších dvou letech pak i okolních ulic. Při souběžném archeologickém výzkumu prokázána existence rozsáhlého opevněného keltského sídla

r. 2013 vybudována protipovodňová zeď v Zářečí; došlo k bleskové povodni

r. 2014 otevřena nová stálá expozice Městského muzea; digitalizováno bechyňské kino. Byl uzavřen Domov pro seniory na náměstí, provoz přesunut do nové krajské budovy na sídlišti Na Libuši. Bechyňský most Duha prohlášen národní kulturní památkou.


Vytvořeno 17.2.2015 13:52:50 | přečteno 3706x | libor.benda
load