Možnost hlasování na voličský průkaz v říjnových volbách

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční 7. a 8. října 2016. Volby do Senátu se konají 7. a 8.  října 2016. Druhé kolo (pokud žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016.

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Druhé kolo (pokud žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Pokud má volič (státní občan) trvalý pobyt na území České republiky, může volit pouze ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a kde má trvalý pobyt. Bechyně patří do volebního obvodu č. 13. Pokud volič požádá o voličský průkaz, může volit v jakémkoli volebním okrsku volebního obvodu, kde probíhají volby a kde je přihlášen k trvalému pobytu. Občan s trvalým pobytem v Bechyni tedy může volit jen v Bechyni ve svém volebním okrsku, a pokud si vyzvedne voličský průkaz, pak v kterémkoliv volebním okrsku, ale pouze ve volebním obvodu č. 13. 

Pokud je volič přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, ale zdržuje se v zahraničí, má dvě možnosti:
  1. Přijede do České republiky a požádá na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Pak může volit v jakémkoli volebním okrsku volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a kde má občan trvalý pobyt.
  2. Zapíše se do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu; v tom případě bude vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu a ve volbách do Senátu může volit v jakémkoli volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny (v tomto případě bude volit senátora podle toho, jaký volební obvod si zvolí).
Pokud volič (státní občan ČR) nemá trvalý pobyt na území ČR, má pouze jednu možnost, a to, zapsat se u zastupitelského úřadu do zvláštního seznamu voličů a postupovat, jak je popsáno výše v bodě 2).

Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou ode dne vyhlášení voleb tj. ode dne 6. 5. 2016 požádat o vydání voličského průkazu:

  1. Písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Písemnou žádost je potřeba doručit na adresu: Městský úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.
  2. Podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Elektronické podání je potřeba doručit na elektronickou adresu posta@mestobechyne.cz.
  3. Podáním v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Elektronické podání je potřeba doručit do datové schránky Města Bechyně: sshbg5j.
  4. Osobně na matrice Městského úřadu v Bechyni, nejpozději do 5. 10. 2016 do 16:00 hod.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a sdělení, na jakou adresu chce volič voličský průkaz doručit. Žádost musí být podepsána voličem.  

Voličský průkaz vydaný Městským úřadem v Bechyni opravňuje voliče k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích v území senátního obvodu č. 13.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první kolo voleb a druhý voličský průkaz pro druhé kolo voleb).

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v obci, kde je přihlášen k trvalému pobytu a může volit v jiném volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Jihočeského kraje, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb stejným způsobem, jako by žádal o voličský průkaz pro volby do Senátu, a to:


  1. Písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Písemnou žádost je potřeba doručit na adresu: Městský úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.
  2. Podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Elektronické podání je potřeba doručit na elektronickou adresu posta@mestobechyne.cz.
  3. Podáním v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Elektronické podání je potřeba doručit do datové schránky Města Bechyně: sshbg5j.
  4. Osobně na matrice Městského úřadu v Bechyni, nejpozději do 5. 10. 2016 do 16:00 hod.
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a sdělení, na jakou adresu chce volič voličský průkaz doručit. Žádost musí být podepsána voličem. 

Voličský průkaz vydaný Městským úřadem v Bechyni opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Protože volby Zastupitelstva Jihočeského kraje a 1. kolo voleb do Senátu PČR se konají v jednom termínu, může volič žádat o dva voličské průkazy k hlasování v těchto volbách. Pro případ, že by se konalo druhé kolo voleb do Senátu PČR, může volič žádat o další voličský průkaz na hlasování ve druhém kole voleb. Celkem tak může volič pro nadcházející podzimní volby získat až tři voličské průkazy, aby mohl hlasovat mimo svůj volební okrsek.

Bližší informace o vydávání voličských průkazů získáte na Městském úřadu v Bechyni, matrice, na č.tel. 381 477 028, 381 477 029.

Helena Příhodová, MěÚ Bechyně

Vytvořeno 2.9.2016 7:38:16 | přečteno 1723x | helena.prihodova
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load