Nový územní plán města Bechyně

Zastupitelstvo města Bechyně rozhodlo na svém zasedání dne 21.12.2016 o pořízení nového územního plánu.  

Územní plán se pořizuje pro celé správní území obce; to znamená pro katastrální území Bechyně, Hvožďany u Bechyně a Senožaty u Bechyně.

Dosud platný územní plán obce (ÚPO) z roku 2006 byl schválen podle starého stavebního zákona a jeho platnost ze zákona končí 31.12.2020. Dále jsou k územnímu plánu obce vydány dvě Změny ÚPO Bechyně č. 1 (2015) a č. 2 (2017) a probíhá pořizování Změny č. 3 a 4.

Město Bechyně má v současné době zpracován návrh zadání nového Územního plánu Bechyně, kde jsou mimo platného ÚPO Bechyně uvedeny další podklady pro pořízení nového územního plánu a zároveň dosud shromážděné požadavky vlastníků popř. investorů.

Je třeba si uvědomit, že územní plán má široký dopad a koordinuje rozmanité, často protichůdné zájmy v území. Schválený územní plán je závazným podkladem pro rozhodování v území – řeší  funkční využití ploch, dopravní a technickou infrastrukturu, vymezuje zastavěné a zastavitelné území (stavební pozemky).

Prakticky to znamená, že pokud má vlastník pozemku zájem v budoucnu na svém pozemku stavět, musí být tento pozemek v územním plánu takto vymezen (např. funkcí pro bydlení, zemědělskou výrobu, výrobu a podnikání apod.) a to tedy znamená, že každý, kdo má na území Bechyně, Hvožďan a Senožat nějaké plány, by se měl s návrhem zadání seznámit. Je v zájmu všech podílet se na tvorbě tak důležitého dokumentu -  každý může uplatnit své podněty a připomínky.

Konkrétní údaje z platného územního plánu je možné získat na stavebním nebo investičním odboru Městského úřadu Bechyně, popř. na stránkách Města Bechyně. 

Vytvořeno 12.5.2017 11:41:47 | přečteno 3775x | jarmila.kukralova
load