Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na místo referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Bechyně (9. platová třída).

Druh práce: 

  • zajišťování odborných agend na úseku územního plánování a stavebního řádu


Požadavky:


Dosažené vzdělání:

  • Minimálně středoškolské, stavebního nebo technického zaměření


Další požadované dovednosti:

  • Dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Internet), pečlivost a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti.

  • Praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána.


Nástup od  01.11.2019 (případně dohodou) 


Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 09.08.2019   na adresu: MěÚ Bechyně, nám. T. G. Masaryka č. 2., 391 65 Bechyně (Obálku označte: „VŘ-VaŽP“)

ikona souboruPřihláška do výběrového řízení (PDF, 175 kB)


Podrobnější informace k náplni práce podá tajemník MěÚ, telefon: 381 477 017, e-mail:  tajemnik@mestobechyne.cz 

Náležitostmi přihlášky jsou:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohami přihlášky jsou:

  • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, 
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  • ikona souborusouhlas se zpracováním osobních údajů


Město Bechyně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Datum vyhlášení:  15. července 2019


Ing. František Stach, tajemník MěÚ Bechyně

Vytvořeno 15.7.2019 20:58:18 | přečteno 944x | frantisek.stach
load