Parkoviště Písecká - 2. etapa - zahájení stavby

Druhá etapa výstavby parkoviště na sídlišti Písecká bude zahájena v pondělí 7. září 2015.

Oznámení pro občany v souvislosti se stavbou „Sídliště Písecká – parkoviště a parkovací stání, 2. etapa – větev D“

Stavba bude zahájena dne: 7.9. 2015

Od 7.9. 2015 od 8:00 hod nesmí v prostoru stavby parkovat žádná vozidla!

Předpokládaný termín ukončení stavby je: 30.10. 2015

Investor: Město Bechyně

kontaktní osoba: Ilona Zvolánková (tel. 724 509 144)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavbyvedoucí: Bc. Daniel Havránek (tel. 602 614 252)

Stavba spočívá v rekonstrukci stávajícího parkoviště u č.p. 830 a bude zahrnovat tyto dílčí stavební objekty:

SO 01 – rekonstrukce parkoviště včetně přilehlých částí chodníků

SO 02 -  rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci parkoviště + rekonstrukce stávajícího VO  přilehlých částí

SO 03 - trvalé dopravní značení a sadové úpravy

Předpokládaná omezení:

Po celou dobu stavby nesmí v tomto prostoru parkovat žádná vozidla.

Jelikož před zahájením rekonstrukce parkoviště došlo k výstavbě nového parkoviště u č.p. 919, kde vzniklo nových 48 parkovacích stání, nebude se obyvatelům sídl. Písecká po dobu stavby vyhrazovat žádná jiná plocha pro parkování.  

Během realizace stavby dojde k určitým dopravním omezením. Pro zajištění bezpečného průjezdu během výstavby je navrženo dočasné dopravní značení.

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Váš pobyt. V zájmu zhotovitele a všech zúčastněných podílejících se na realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby a řiďte se následujícími upozorněními:

  • Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy.
  • Řiďte se pokyny pracovníků stavby.
  • Pohybujte se po vyznačených cestách.
  • Nezdržujte se v pracovních prostorech strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
  • Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu předmětů a materiálu.
  • Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, poranění s vážnými zdravotními následky.
  • Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích, která na ně na stavbě číhají.
  • S uvedenou informací seznamte i osoby, které Vás navštěvují.
  • Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dodávka nadměrných výrobků, stěhování a podobně), hledejte vždy způsob řešení u zástupců stavby.
  • Budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý z jeho dodavatelů svojí činností porušuje kvalitu prací nebo porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s investorem nebo stavbyvedoucím či technickým dozorem.

Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo. 


ikona souboruSituační plánek 1

ikona souboruSituační plánek 2Vytvořeno 2.9.2015 15:24:39 | přečteno 1268x | ilona.zvolankova
load