Program regenerace městské památkové zóny na rok 2020

Ministerstvo kultury ČR v současné době připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací na rok 2020. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města, získat dotaci na obnovu.

Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Prostředky z tohoto programu nejsou zejména určeny na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. V Bechyni je vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje náměstí T.G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí.

Do mapy městské památkové zóny s vyznačením objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní památky je možné nahlédnout na investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto odboru je možné si také vyzvednout úplné znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na rok 2020 se přijímají do 20.10. 2019 na investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 477 012. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede, o jaký objekt se jedná a na obnovu které části objektu se dotace žádá. K žádosti musí být přiloženo:

  • závazné stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, referát regionálního rozvoje
  • doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce tzn. výpis z katastru nemovitostí, který není starší než 6 měsíců
  • pokud nejste vlastníkem nebo jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou dané kulturní památky
  • stavební povolení, příp. ohlášení vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP
  • fotodokumentace současného stavu kulturní památky nebo jejích částí podle rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci
  • položkový rozpočet na obnovu té části kulturní památky, na kterou se žádá o dotaci


Vytvořeno 12.8.2019 16:21:25 | přečteno 396x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load