První etapa výstavby parkovacích stání na sídl. Písecká ukončena

Druhá etapa bude zahájena v září letošního roku. 

První etapa výstavby nových parkovacích stání na sídlišti Písecká byla zahájena v měsíci květnu a ukončena v měsíci srpnu letošního roku. Jednalo se o výstavbu nového parkoviště u č.p. 919. Ještě před vlastní výstavbou tohoto parkoviště muselo dojít k přeložce telekomunikačních kabelů jako vyvolaná investice. Parkoviště s kolmými parkovacími stáními bylo vybudováno na stávající částečně zpevněné a travnaté ploše. Vjezd na parkoviště je řešen jako chodníkový přejezd. Vzniklo zde celkem 48 parkovacích míst, z toho 3 stání pro tělesně postižené. Pojízdné plochy parkoviště mají asfaltobetonový povrch, parkovací stání a chodníky jsou z betonové dlažby. Chodník u č.p. 919 byl prodloužen ke křižovatce s komunikací vedoucí k ulici Za Trubným, v křižovatce bylo vytvořeno místo pro přecházení. Odvodnění všech zpevněných ploch je provedeno pomocí uličních vpustí s kalovým prostorem a košem na zachycení hrubých nečistot, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. Pro odvedení prosakujících srážkových vod jsou pod silniční plání uloženy podélné silniční drenáže vyplněné drceným kamenivem obaleným filtrační geotextilií.  Součástí projektu byla také výstavba nového veřejného osvětlení, úprava přilehlých travnatých ploch a trvalé dopravní značení.  Plochy určené k zatravnění byly ohumusovány a na přelomu měsíce října a listopadu zde bude ještě vysazeno 12 nových stromů. Měsíc srpen nebyl z vegetačního hlediska pro výsadbu stromů vhodný.

ppisecka1

Druhá etapa spočívá v rekonstrukci stávajícího parkoviště u č.p. 830. Rekonstrukce parkoviště proběhne během měsíce září a října. V celé ploše parkoviště bude provedena výměna podloží v předpokládané tl. 40 cm, pod chodníky v tl. 20 cm. V prostoru parkoviště je navrženo 16 kolmých parkovacích stání, z toho 1 stání je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání budou dlážděná, pojezdová komunikace na parkovišti bude opatřena asfaltobetonovým krytem. 

Dešťové vody ze zpevněné plochy parkoviště budou odvedeny pomocí dvou nových uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace. Na nižších stranách parkoviště budou zřízeny silniční drenáže. Drenážní rýhy budou obaleny filtrační geotextilií, vyplněny kamenivem a zaústěny do uličních vpustí. V rámci stavby dojde také k rekonstrukci veřejného osvětlení a přilehlých částí chodníků, k úpravě přilehlých travnatých ploch a k osazení nového dopravního značení. Pro stavbu je nutné provést kácení stávající zeleně - živý plot a jeden strom o malém průměru kmene. Jako náhradní výsadba budou osazeny tři nové okrasné stromy.

Během realizace stavby dojde k určitým dopravním omezením. Po celou dobu stavby nebude možno v tomto prostoru parkovat žádná vozidla. Jelikož před zahájením rekonstrukce parkoviště, došlo k výstavbě nového parkoviště u č.p. 919, kde vzniklo nových 48 parkovacích stání, nebude se obyvatelům sídliště  Písecká po dobu stavby vyhrazovat žádná jiná plocha pro parkování.  V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře omezí zvyklosti obyvatel sídliště a ztíží jejich pobyt. V zájmu všech subjektů podílejících se na realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele stavby je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto všechny obyvatele sídliště Písecká žádáme, aby respektovali pokyny stavby a řídili se jejich upozorněními. Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo. O dopravních omezeních budou obyvatelé sídliště Písecká a ostatní obyvatelé města informováni formou letáků a článků zveřejněných na webových stránkách města.

ikona souboruDruhá etapa výstavby parkovacích stání - situační plánek - (PDF, 201 kB)

Ilona Zvolánková, MěÚ Bechyně


Vytvořeno 5.8.2015 14:59:28 | přečteno 1601x | ilona.zvolankova
load