Rekultivace skládky Senožaty

Od počátku listopadu 2010 probíhá u obce Senožaty rekultivace bývalé skládky na tuhý komunální odpad. Rekultivace skládky je z 90% financována z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města Bechyně. 

Skládka byla uzavřena k 31.12. 1994. Účelem uzavření skládky bylo zabránit potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky.

Rekultivací dojde k zamezení negativního vlivu skládky na životní prostředí. Po dosažení předepsaného tvaru skládky bude provedena technická a biologická rekultivace. V rámci technické rekultivace bude povrch bývalé skládky zakryt minerálním těsněním pro zamezení vnikání srážkových vod, po obvodu skládky budou vybudovány 2 záchytné příkopy povrchových vod. Z důvodu zajištění zamezení úniku skládkových plynů bude vybudován odplyňovací systém s koksokompostovým filtrem ve 2 nádržích. Dále v prostoru pod skládkou je navržena plošná drenáž pro zajištění stability čela skládky a vyloučení rizika nastoupání podzemní vody do tělesa skládky při extrémních klimatických podmínkách. Drenážní systém je navržen tak, aby trvale snižoval hladinu vody v linii paty skládky cca o 1m. Biologická rekultivace pak představuje celoplošné zatravnění rekultivované plochy.

Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností využití území pro další účely. Budoucí funkční využití je územním plánem určeno takto východní polovina rekultivované plochy pro rekreaci a sport, západní polovina jako veřejná zeleň.

Z důvodu klimatických podmínek byly práce na rekultivaci skládky prozatím přerušeny. Práce, které mají dle harmonogramu prací nyní následovat nejsou slučitelné se současnými klimatickými podmínkami tak, aby byla zachována kvalita díla a technologické postupy.

O dalším postupu rekultivace skládky bude investiční odbor občany města následně informovat.

I.Zvolánková, investiční odbor MěÚ Bechyně

opzp logo


Vytvořeno 5.5.2015 20:16:47 | přečteno 1296x | libor.benda
load