Odbor vnitřních a sociálních věcí - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností: 

 • v plném rozsahu vykonává matriční agendu
 • v plném rozsahu vykonává agendu evidence obyvatel
 • vydává potvrzení o ztrátě občanského průkazu
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověření shody kopie listiny s originálem, ověření pravosti podpisu)
 • ověřuje údaje v žádosti o výpis z rejstříku trestů a žádosti zasílá na Rejstřík trestů
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech Point)
 • zajišťuje činnost městského rozhlasu
 • vyvěšuje listiny na úřední desce
 • eviduje a zpracovává žádosti o přidělení bytu, předkládá radě města návrhy na přidělení volného bytu
 • eviduje a zpracovává žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, předkládá radě města návrhy na přidělení volného bytu v domě s pečovatelskou službou
 • vede specializovanou bytovou agendu (povoluje podnájem bytu, uznává přechod nájmu bytu ze zákona, vede evidenci služebních bytů, dává radě města podklady pro podání výpovědi z nájmu bytu)
 • rozhoduje o podání žaloby o vyklizení bytu, o zaplacení dlužného nájemného a k uplatnění dalších nároků Města Bechyně ve věcech bytových, žaloby podává u soudu a zastupuje Město Bechyni v řízení před soudem
 • podává návrhy na výkon rozhodnutí ve věcech bytových, opatrovnických a dědických
 • zastupuje město jako opatrovníka v řízeních před soudy a správními orgány
 • zajišťuje provozní činnosti pro práci Sboru pro občanské záležitosti
 • zajišťuje provoz pečovatelské služby
 • vykonává úkoly stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže, v platném znění,
 • plní úkoly stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • poskytuje základní sociální poradenství
 • zajišťuje přípravu a průběh voleb
 • zajišťuje přípravu a průběh sčítání lidu
 • projednává přestupky v rozsahu daném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
 • podává podněty a návrhy k soudu ve věcech přezkoumání svéprávnosti, ve věcech dědických a opatrovnických, a zastupuje město v těchto řízeních před soudem
 • ze zákonem stanovených důvodů vypracovává a podává zprávy vč. zpráv o pověsti
 • poskytuje zprávy podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ve věcech, které jsou mu svěřeny
 • zajišťuje za obec pohřbení osob, u kterých to stanoví zákon č. 256/2001 Sb., v platném znění
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu podle zákona č. 582/1991 Sb., organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, a provádí kontrolu, zda zvláštní příjemce využívá dávku ve prospěch oprávněné osoby.

  

Vytvořeno 23.4.2015 8:12:54 | přečteno 2513x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load