Odbor výstavby a ŽP - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností:

Stavební úřad

 • vykonává činnosti státní správy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

Vede řízení a vydává rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření a další ve věci stavby – stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

  • vydává souhlas se stavbou nebo vyjádření pro speciální stavební úřad
  • vede územní řízení a vydává rozhodnutí o
   • umístění stavby nebo zařízení
   • změně využití území
   • změně vlivu užívání stavby ne území
   • dělení nebo scelování pozemku
   • ochranném pásmu
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby
  • vede společné územní a stavební řízení a vydává rozhodnutí
  • vydává územní souhlas na umístění stavby
  • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
  • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • vede stavební řízení a vydává rozhodnutí o provedení stavby
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
  • vydává souhlas se změnou stavby před jejím dokončením
  • vydává souhlas na základě oznámení o užíváním stavby
  • vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby
  • vydává zákaz s užíváním stavby
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o předčasném užívání stavby
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
  • vydává stvrzení o existence stavby
  • vydává stvrzení o neexistence stavby
  • vydává souhlas se změnou v účelu užívání stavby
  • vydává souhlas se záměrem odstranit stavbu
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o odstranění stavby
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
  • provádí kontrolní prohlídky staveb
  • vydává rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích prací
  • vydává rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav vlastníku stavby nebo zastavěného stavebního pozemku
  • vydává rozhodnutí o nařízení provedení údržby stavby
  • vydává rozhodnutí o nařízení neodkladného vyklizení stavby
  • vydává rozhodnutí o uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
  • oznamuje závady, poruchy a havárie staveb do systému Stavebně technické prevence (SSTP)
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
  • provádí dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
  • je oprávněn vstupovat na pozemky a do staveb
  • vydává rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
  • vede řízení o správních deliktech na úseku stavebního práva
  • projednává přestupek a vydává příkaz o uložení pokuty v souladu se zákonem č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění
  • projednává přestupek, vede řízení a vydává rozhodnutí o uložení pokuty v souladu se zákonem č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění
  • vede řízení o správním deliktu a vydává rozhodnutí o uložení pokuty
  • vydává další dílčí usnesení a rozhodnutí v jednotlivých řízeních v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • určuje výši správního poplatku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění


 • vykonává činnosti státní správy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

  • zapisuje údaje do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
  • zapisuje údaje do Informačního systému územní identifikace (ISUI)
  • zapisuje další údaje do registrů RUIAN a ISUI, které mají zapisovat obce, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi


 • vykonává činnosti státní správy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

  • zapisuje údaje a zasílá hlášení Českému statistickému úřadu


 • vykonává činnosti státní správy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

  • vede archiv
  • ukládá a eviduje rozhodnutí
  • ukládá a eviduje dokumentace


 • vykonává činnosti samosprávy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně – část Bechyně, Senožaty a Hvožďany

  • shromažďuje návrhy pro pořízení územního plánu a předkládá zastupitelstvu obce


 • vykonává činnosti samosprávy na úseku stavebního práva a to zejména v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně – část Bechyně, Senožaty a Hvožďany

  • vydává doklad o přidělení č.p. nebo č.ev.


 • vykonává činnosti státní správy jako speciální stavební úřad i samosprávy na úseku pozemních komunikací a to zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně – část Bechyně, Senožaty a Hvožďany

  • vede řízení a vydává rozhodnutí o připojení na místní pozemní komunikaci
  • vede řízení a vydává rozhodnutí povolení uzavírky
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o povolení zvláštního využívání místní komunikace
  • shromažďuje návrhy pro změnu dopravního značení na pozemních komunikacích


Životní prostředí
 • vykonává činnosti státní správy i samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně – část Bechyně, Senožaty a Hvožďany

  • vede řízení a vydává rozhodnutí o povolení ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

  • vyhlašuje rozhodnutím památný strom
  • vyhlašuje rozhodnutím významný krajinný prvek


 • vykonává činnosti státní správy i samosprávy na úseku nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně – část Bechyně, Senožaty a Hvožďany

  • vede řízení a vydává rozhodnutí


 • vykonává činnosti státní správy na úseku stavebního práva v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

ve správním obvodu města Bechyně a obcí Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří

  • vydává stanovisko pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
Vytvořeno 23.4.2015 8:12:58 | přečteno 3179x | libor.benda
load