Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2016

Tak jako každý rok i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  

O dotaci z tohoto programu na rok 2016 požádali dva subjekty a to na tyto akce:

Výměna střešní krytiny Valtrova č.p. 13

Popis projektu: výměna střešní krytiny za novou keramickou pálenou bez glazury nebo engoby, hmota střechy zůstala zachována.  

Vlastník kulturní památky: manželé Ing. Ondřej Bernot a MUDr. Ludmila Bernotová

Finanční náklady projektu: dotace z MK 83.000,- Kč, dotace města Bechyně 26.000,- Kč, vlastní zdroje 151.000,- Kč

Restaurování náhrobků na židovském hřbitově, 2. etapa

Popis projektu: restaurování 38 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni.

Vlastník kulturní památky: Židovská obec v Praze zastoupená společností MATANA a.s.

Finanční náklady projektu: dotace z MK 42.000,- Kč, dotace města Bechyně 10.000,- Kč, vlastní zdroje 48.616,- Kč

Z tohoto programu mohou žádat o dotaci vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na obnovu kulturní památky jsou Ministerstvem kultury stanoveny takto: 

ZDROJE MĚSTA, KRAJE FO, PO, CÍRKVE 
 Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje min. 50%min. 40%
 Rozpočet města 0 min. 10%
 Prostředky z programu regeneracemax. 50%  max. 50% 

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně

Vytvořeno 3.11.2016 10:28:08 | přečteno 796x | ilona.zvolankova
load