Informace na základě Zák. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Na základě ustan. § 5  odst. 1 a 2  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  ve struktuře určené vyhláškou č. 442/2006 Sb., v platném znění, zveřejňuje  Město Bechyně tyto informace o povinném subjektu. Povinným subjektem je město Bechyně. 

Oficiální název:

Město Bechyně

Důvod a způsob založení:

Město Bechyně  vzniklo jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Organizační struktura:

Město má 15 členů zastupitelstva města, 5 členů rady města, uvolněného starostu a uvolněného místostarostu,
starosta Mgr. Štěpán Ondřich,
místostarostka Bc. Dita Klasnová,
tajemník ing. František Stach,
odbor finanční - vedoucí odboru Ing. Radka Bosáková,
odbor sociálních a vnitřních věcí – vedoucí odboru Mgr. Vladislava Fišerová,
odbor výstavby a životního prostředí – vedoucí odboru pan Jan Švejda,
odbor majetkový a právní – vedoucí odboru JUDr. Anna Hrušková,
odbor investiční – paní Kateřina Brožová

Organizační začlenění MěÚ Bechyně a organizační struktura:

Organizační struktura

Kontaktní spojení:

adresa: Město Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně, tel. 381 477 010, fax 381 477 049

úřední hodiny:   pondělí a středa  8.00 – 11.00, 12.00 - 17.00 hod

webové stránky:  www.mestobechyne.cz

Elektronická adresa: posta@mestobechyne.cz

datová schránka: sshbg5j

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je: zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor dokumentu (číslo jednací). Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy.

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Bechyně posta@mestobechyne.cz  DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

Jméno a příjmení oprávněného pracovníka - zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka

Technické parametry přijímaných zpráv a nosičů: přípustné formáty datových zpráv jsou: RTF, JPG, TXT, PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX). Datové zprávy jsou přijímány na na CD nebo USB. V případě pochybností vzneste dotaz na MěÚ Bechyně, zdali je datový formát či nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého software u přijaté datové zprávy: datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není akceptována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Zaměstnanci MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: všichni zaměstnanci úřadu disponují kvalifikovaným certifikátem.

Případné platby poukazujte na účet:

19-0701467359/0800 Česká spořitelna a.s.

IČ:

00252069

DIČ:

CZ00252069

Dokumenty:

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdrželo město  jako povinný subjekt.  Písemnou žádost lze podat na podatelně  městského úřadu v přízemí budovy radnice čp. 2. Ze žádosti  musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.  
Další podmínky pro vyřizování písemných žádostí o informace jsou vedeny v zákoně č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání  lze podat v podatelně  městského úřadu v přízemí budovy radnice.  Všechna podání jsou opatřena číslem jednacím, datem doručení,  jsou zaevidována v došlé poště a přidělena příslušnému odboru, jehož předmětu činnosti se týkají, event. starostovi, jeho zástupci nebo tajemníkovi měst. úřadu.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí jednotlivých odborů městského úřadu se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím toho odboru měst. úřadu, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává v podatelně městského úřadu v přízemí budovy radnice čp. 2. 
Pokud došlo rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v  žalobu k příslušnému soudu, event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.  
Opravný prostředek je třeba podat písemně  nebo ústně do protokolu  a musí z něho být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Právní předpisy mohou stanoví další náležitosti opravných prostředků. Informaci v konkrétní záležitosti podá každý vedoucí příslušného odboru městského úřadu. Na podávání opravných prostředků nejsou formuláře.

Více k jednotlivým opravným prostředkům – viz sekce životní situace.

Formuláře:

Použití formulářů je v zásadě nepovinné, pokud město používá formuláře, jsou uvedeny na webových stránkách v sekci životní situace.  U některých formulářů může být výslovně uvedeno, že jejich použití je povinné.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Životní situace

Předpisy - nejdůležitější používané předpisy, vydané právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
 • zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu  některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů,  
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,    ve znění pozdějších předpisů 
 • zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kope s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,     ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 17/1992 Sb.,  o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 86/20012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  ve znění pozdějších předpisů,

Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na městském úřadu, odbor majetkový a právní nebo na webových stránkách ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů.

Město vydává podle zákona o obcích právní předpisy, jimiž jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení rady města. Tyto právní předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci Právní předpisy a k nahlédnutí na městském úřadu, odbor majetkový a právní.

Úhrady za poskytování informací - sazebník úhrad za poskytování informací, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Město Bechyně, jako povinný subjekt,  je  oprávněno požadovat úhradu nákladů na poskytování informací  ve výši která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Město  může požadovat  i úhradu nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Poskytnutí informací, za předpokladu, že požadavek na úhradu nákladů oznámí povinný subjekt spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Nezaplacení požadované úhrady je důvodem k odložení žádosti.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací schválený radou města Bechyně dne 19. září 2017

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví rada města Bechyně tento sazebník, podle něhož se stanoví výše úhrad za poskytování informací podle zákona:

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na
1. pořízení kopií 
  • kopie A4 jednostranná černobílá - 2,--  Kč
  • kopie A4 jednostranná barevná - 3,-- Kč
  • kopie A4 oboustranná černobílá - 3,-- Kč
  • kopie A4 oboustranná barevná - 4,-- Kč 
  • kopie A3 jednostranná černobílá - 4,-- Kč
  • kopie A3 jednostranná barevná - 5,-- Kč 
  • kopie A3 oboustranná černobílá - 7,-- Kč
  • kopie A3 oboustranná barevná - 8,-- Kč
  • tisk z PC jednostranná černobílá - 2,-- Kč
  • tisk z PC jednostranná barevná - 3,-- Kč 
  • tisk z PC oboustranná černobílá - 3,-- Kč
  • tisk z PC oboustranná barevná - 4,-- Kč
2. technické nosiče dat – DVD, CD - 10,-- Kč
3. odeslání informací žadateli
  • náklady na poštovní služby - podle platného Ceníku České pošty s.p.
  • balné - paušální sazba - 40,-- Kč
4. mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za každou započatou hodinu - 320,-- Kč.

Občané se mohou ve věci podávání informací obrátit na kteréhokoliv vedoucího odboru, popř. tajemníka měst. úřadu, starostu a jeho zástupce. Tito pracovníci mu v souladu se zákonem poskytnou informaci nebo poradí postup, jak žádanou informaci získat.

Licenční smlouvy:

nebyly uděleny.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:


V Bechyni dne 19. září 2017


Archiv informací poskytnutých v režimu zákona č.106/19999. Sb.

Archiv dokumentů vydaných Městským úřadem na základě žádostí o poskytnutí informace od roku 2013. Dokumenty jsou ve formátu PDF (Acrobat Reader).

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Vytvořeno 20.2.2015 16:57:23 | přečteno 4548x | tana
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load