Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 735

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a současně občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá. Byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností. Byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník objektu popř. oprávněná osoba, tj. osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům nebo byt, nebo provozovatel ubytovacího zařízení. 

Podmínky a postup řešení:

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vlastník, oprávněná osoba podá písemnou žádost volnou formou nebo ústní žádost do protokolu přímo na Městském úřadě v Bechyni.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu, 
  • doklady k prokázání, že osoba, které se má rušit trvalý pobyt, se v objektu nezdržuje a zaniklo jí užívací právo k objektu 
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

Správní a jiné poplatky:

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Lhůty pro vyřízení:

Podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. Ohlašovna rozhodne v zákonných lhůtách, tedy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Občan, jemuž je trvalý pobyt rušen.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Opravné prostředky:

Proti  rozhodnutí ve věci je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává na Městském úřadě v Bechyni a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

Další informace:

  • Je-li údaj o místě trvalého pobytu občana úředně zrušen, je místem jeho trvalého pobytu dle ust. §10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. Sídlem ohlašovny je Městský úřad Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, Bechyně, 391 65.

Informace z jiných zdrojů:

  • www.portal.gov.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor vnitřních a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Dagmar Cibulková

Datum poslední aktualizace: 8.4.2020

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load