Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Výkaz podává ubytovatel (provozovatel ubytovacího zařízení nebo osoba poskytující ubytování v soukromí). 

Podmínky a postup řešení:

Výkaz o místním poplatku z pobytu se podává v případě, že během kalendářního čtvrtletí byla v ubytovacím zařízení ubytována alespoň jedna osoba. Nedosáhne-li výše vybraného poplatku částky 500,- Kč za čtvrtletí, odvede ubytovatel poplatek v následujícím termínu splatnosti, nejpozději však do 30. listopadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně, e-mailem nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt (den počátku a konce pobytu, jméno, příjmení a adresa místa přihlášení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku). 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek z pobytu činí:
za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu - 20 Kč

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

Lhůty pro vyřízení:

Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (číslo účtu 19-701467359/0800), případně jej odvede v hotovosti, podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně, vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí však nejpozději do 10. prosince. Nedosáhne-li poplatek částky 500,- Kč za čtvrtletí, odvede  ubytovatel poplatek v následujícím termínu splatnosti, nejpozději však do 30.listopadu. Ve stejných termínech předloží ubytovatel i vyplněný formulář Výkaz o místním poplatku z pobytu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška města Bechyně č.3/2019 o místním poplatku z pobytu
    www.mestobechyne.cz/filemanager/files/509285.pdf
  • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 29.4.2020

load