Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přiznání poplatku za psa, přihlášení psa do evidence MěÚ

Poplatek platí držitel psa. Držitel je osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Bechyně. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přiznání podává držitel psa

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti, příp. každou skutečnost, která by měla vliv na výši poplatku nebo nárok na osvobození do 30 dnů ode dne, kdy situace nastala. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně. Vyplnění přiznání k místnímu poplatku ze psa. Převzetí evidenční známky psa. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, doklady potvrzující nárok na osvobození.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Nově platí  pouze dvě  sazby, a to základní sazba ve výši 600 Kč ročně a snížená sazba pro osoby starší 65 let ve výši 200 Kč ročně. Za druhého a dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje na 900 Kč, resp. 300 Kč pro osoby starší 65 let. Osvobození od poplatku jsou uvedena ve vyhlášce a v zásadě kopírují osvobození stanovená zákonem.

Lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy povinnost zaplatit poplatek vznikla.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 20 dnů. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška města Bechyně č.2/2019 o místním poplatku ze psů
    www.mestobechyne.cz/filemanager/files/509221.pdf
  • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

V případě vydání platebního výměru se může podat odvolání u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Za nesplnění ohlašovací povinnosti lze uložit pořádkovou pokutu.

Datum poslední aktualizace: 15.2.2022

load