Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavírka místní komunikace

Jestliže dochází k uzavírce více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než tři dny, předkládá dvojmo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky příslušnému silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat může právnická nebo fyzická osoba písemně na dobu určitou. Jsou-li důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný správní orgán nestanoví jinak.

Podmínky a postup řešení:

Přesné určení uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, identifikaci osoby, odpovědné za organizování a zabezpečení akce včetně telefonu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • Referent ŽP

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • předchozí souhlas vlastníka komunikace, 
 • vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky, služby dopravní policie Tábor,
 • stanovení dopravního značení na dobu určitou Městským úřadem Tábor, odborem dopravy
 • grafická příloha s návrhem trasy objížďky
 • souhlas obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy 
 • pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací 
 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za uzavírku se správní poplatek neplatí. Za zábor veřejného prostranství se se platí místní poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Nejde-li o havárie, žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 24

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nepovolené uzavření místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 20.5.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load