Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní užívání místní komunikace

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení silničního správního úřadu. Zvláštní užívání místní komunikace je
a)Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů
b)Užití místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1.Umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení
2.Umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny
3.Provádění stavebních prací včetně umístění lešení
4.Zřizování a provoz stánků
c)Umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku
d)Pořádání kulturních, sportovních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat může právnická nebo fyzická osoba písemně na dobu určitou. Jsou-li důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný správní orgán nestanoví jinak.

Podmínky a postup řešení:

Přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání, identifikaci osoby, která za průběh zvláštního užívání zodpovídá včetně telefonu, odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení situace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • předchozí souhlas vlastníka komunikace, 
  • vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky, služby dopravní policie Tábor,
  • stanovení dopravního značení na dobu určitou Městským úřadem Tábor, odborem dopravy
  • grafická příloha s přesným určením zvláštního užívání
  • stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o telekomunikacích, zákon o památkové péči) 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek 100 Kč za zvláštní užívání do 10 dní

poplatek 500 Kč za zvláštní užíváni od 10 dnů do ½ roku

poplatek 1 000 Kč za zvláštní užívání od ½ roku do 1 roku.

Za zábor veřejného prostranství se se platí ještě místní poplatek

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nepovolené zvláštní užívání místní komunikace lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 20.5.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load