Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně využití území v souladu s § 92 stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel 

Podmínky a postup řešení:

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití v souladu s § 86 ve spojení s § 80 stavebního zákona

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (povinná žádost) 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • referent odboru MaP
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 • souhlas vlastníka pozemku/stavby,kterého se změna využití území týká, obsahující identifikaci pozemku/stavby a záměru žadatele
 • plná moc v případě zastupování
 • seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se provádí změna využití
 • seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadované změny využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
 • dokumentace stavby v souladu s přílohou č. 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy dotčeny
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení příslušného úřadu, že stavby/její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že stavby/její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí
 • stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č.17 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load