Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s § 92 stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel 

Podmínky a postup řešení:

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky v souladu s § 86 ve spojení s § 83 stavebního zákona 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (povinná žádost)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • referent odboru MaP
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 • souhlas vlastníka pozemku/stavby, na němž má být ochranné pásmo vymezeno, obsahující identifikaci pozemku/stavby a záměru žadatele
 • seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být ochranné pásmo vymezeno
 • plná moc v případě zastupování
 • celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel pozemků a staveb na nich, ze které bude zřejmé následující: rozsah ochranného pásma;, již existující ochranná pásma; chráněná území a záplavová území; veřejná dopravní a technická infrastruktura dotčená ochranným pásmem s vyznačením náhradních opatření, např. jejich přeložek nebo nových staveb
 • soulad zamýšleného ochranného pásma s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu
 • souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 17 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty v souladu s § 178- § 183 stavebního zákona

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

load