Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

7. Oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Územní souhlas – doklad o umístění stavby v souladu s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel. 

Podmínky a postup řešení:

Územní souhlas nahrazuje územní rozhodnutí, pouze však za určitých podmínek stanovených v § 96 odst. 1 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o územní souhlas a přílohy jsou uvedeny v § 96 odst. 3 stavebního zákona a v § 15 a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3 stavebního zákona,
 • souhlasná  závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle  § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám  dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem  musí být vyznačen na  situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním příslušné žádosti poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • referent odboru MaP
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jsou uvedeny v § 96 stavebního zákona a v příloze č. 7 – část B k vyhlášce č. 503/2006 Sb..  

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůty pro vyřízení:

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou vymezeni - nejedná se o správní řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dle konkrétní situace – konzultace upřesňující žádost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Opravné prostředky:

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

V případě, že stavební úřad souhlas s umístěním stavebního záměru dle § 96 odst. 5 stavebního zákona nevydá; rozhodne usnesením o provedení územního řízení, proti kterému se nelze odvolat.  

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce jsou specifikovány v zákoně č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v § 178 a výše. 

Další informace:

 • Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání a dobu platnosti nelze prodloužit.

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load