Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

9. Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
§ 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební povolení vyžadují stavby (a změny staveb), které nejsou zahrnuty v § 103 a § 104 stavebního zákona - § 109 až 117 stavebního zákona.
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník. 

Podmínky a postup řešení:

Podává se žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři s přílohami. K žádosti stavebník připojí doklady dle § 110 stavebního zákona. Náležitosti stavebního povolení jsou rovněž specifikovány v  § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním příslušné žádosti poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jsou uvedeny v § 110 stavebního zákona a v příloze č. 9 – část B k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. 

K žádosti stavebník připojí:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen "doklad o právu"),

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,

c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených  ochranných a bezpečnostních pásem.

Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

 


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Okruh účastníků řízení je definován v ustanovení § 109 stavebního zákona.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dle konkrétní situace – konzultace upřesňující žádost. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 • - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Další informace:

 • Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load