Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Veřejnoprávní smlouva (dále jen "VPS") je dvoustranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. VPS o provedení stavby uzavřená mezi stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem) nahrazuje stavební povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník

Podmínky a postup řešení:

Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh VPS, který obsahuje označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se zavazuje. Stavebník v návrhu VPS uvede osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno. K návrhu připojí projektovou dokumentaci a další podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

Stavební úřad přezkoumá, zda návrh VPS obsahuje náležitosti podle odstavce 2 § 116 stavebního zákona, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Stavební úřad návrh VPS do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí; návrh odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem.

Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, s uzavřenou VPS. Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu VPS k vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním návrhu VPS o provedení stavby (stavebník předloží stavebnímu úřadu)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K návrhu VPS je nutné doložit veškeré náležitosti jako k žádosti o vydání stavebního povolení, zejména projektovou dokumentaci, doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, apod.

Je vhodné předat návrh na CD nebo zaslat elektronicky, protože při úpravě návrhu není možné celou smlouvu znovu přepisovat.

Formuláře:

 • není předepsaný formulář

Správní a jiné poplatky:

Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

 

Lhůty pro vyřízení:

v zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v návaznosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • osoby, které by byly účastníky stavebního řízení - § 109 stavebního zákona

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění


Opravné prostředky:

přezkoumání VPS, zda je v souladu s právními předpisy - viz. § 165 správního řádu

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

spory o závazky z VPS rozhoduje správní orgán, jehož statut je vymezen § 169 odst. 1 správního řádu

Další informace:

 • na odboru výstavby a ŽP - Městského úřadu v Bechyni (domek ve dvoře)

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load