Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník nebo jeho právní nástupce

Podmínky a postup řešení:

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Podmínky a postup řešení je uveden v § 118 stavebního zákona.

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení.

Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107 stavebního zákona. To platí i pro změnu stavby prováděné podle územního rozhodnutí (§ 78 odst. 6 stavebního zákona) nebo územního souhlasu (§ 78 odst. 4 stavebního zákona). Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě VPS za podmínek § 116 stavebního zákona, změnu stavby prováděné podle VPS lze dohodnout podle § 166 správního řádu, podmínkou účinnosti VPS v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním příslušné písemné žádosti - příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. - ohlášení stavby

                                                        


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadované doklady závisí na druhu záměru. K příslušné žádosti obsahující kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací se dokládá projektová dokumentace změn stavby, případně kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Formuláře:

 • V závislosti na druhu stavby lze využít formulář pro stavební povolení, ohlášení, územní rozhodnutí, ve kterých žadatel doplní, že se jedná o změnu stavby před dokončením. Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na stavebním úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek Městského úřadu v Bechyni.

Správní a jiné poplatky:

Změna stavby před dokončením je zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění v závislosti na záměr a na způsob projednání. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Bechyni, složenkou nebo bankovním převodem.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisí na způsobu projednávání žádosti podle druhu stavebního záměru. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load