Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stvrzení existence stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 125 stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby 

Podmínky a postup řešení:

Stvrzení existence stavby lze použít, pokud se nedochovaly doklady a stavba je postavená do 1.10.1976 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stvrzení existence stavby (nepovinná žádost)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • skutečné provedení stavby - pasport stavby ve dvou vyhotoveních, zpracovaný v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • geometrický plán stavby
 • doklad, ze kterého lze určit stáří stavby (např. znalecký posudek, kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví, čestné prohlášení apod.)
 • čestné prohlášení o vlastnictví stavby
 • plná moc v případě zastupování vlastníka
 • revize elektrického zařízení, revize komínů apod. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 18 a položka č. 19 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load