Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o kolaudaci stavby (zákon č. 50/1976 Sb.)

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 76 - § 82 „starého“ stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby 

Podmínky a postup řešení:

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a stavebník je povinen po dokončení stavby před jejím užíváním podat žádost o kolaudaci stavby – lze použít pouze pro stavby povolené do 31.12.2006 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o kolaudaci stavby (nepovinná žádost)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem
 • doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (např. revize elektrického zařízení, revize komínů apod.)
 • doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn
 • doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby v souladu s § 156 stavebního zákona
 • jiné doklady stanovené v povolení stavby
 • skutečné provedení stavby ve dvou vyhotoveních
 • plná moc v případě zastupování vlastníka
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem vyžadována
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 18 a položka č. 19 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění („starý“ stavební zákon)

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty v souladu s § 178- § 183 stavebního zákona (např. za užívání stavby bez dokladu o užívání stavby) 

Informace z jiných zdrojů:

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

load