Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

15. Ohlášení odstranění stavby

Odstranění stavby – doklad o odstranění stavbny v souladu s § 128 stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby 

Podmínky a postup řešení:

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení odstranění na povinném formuláři poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě
 • plná moc v případě zastupování vlastníka
 • dokumentace bouracích prací v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č.499//2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, v platném znění
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, odstraňováním stavby dotčeny
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 18 a položka č. 19 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty v souladu s § 178- § 183 stavebního zákona (např. za odstranění stavby bez dokladu stavebního úřadu) 

Informace z jiných zdrojů:

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load