Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o povolení výjimky

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 169 stavebního zákona obsahuje výčet ustanovení z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále pak z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o povolení výjimky – stavebník. 

Podmínky a postup řešení:

Z dikce § 169 stavebního zákon vyplývá, že na povolení výjimky není právní nárok, že ji stavební úřad může (ale také nemusí) povolit, a to jen z těch ustanoveních prováděcích předpisů, z nichž povolování výjimek tyto předpisy výslovně umožňují a jen za podmínky, že se tím neohrozí bezpečnost, ochrana života a zdraví osob, sousední pozemky nebo stavby a řešením podle povolené výjimky bude dosaženo účelu sledovaného obecnými technickými požadavky.

Žádost o povolení výjimky není stanovena na předepsaném formuláři. Lze ji napsat volnou formou, nebo je žádost vyhotovena stavebním úřadem jako vzor, který lze použít. K žádosti stavebník připojí doklady, které jsou uvedeny níže.

V žádosti musí být mimo jiné i sděleny důvody pro povolení výjimky, neboť si je třeba uvědomit, že jde o výjimku z ustanovení právního předpisu, kterou mj. nelze povolovat bezdůvodně. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik
 • referent odboru MaP

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dle povahy stavby se k žádosti přikládá :

- snímek z katastrální mapy, výpis z listu vlastnictví

- pověření k zastupování (v případě zastupování stavebníka)

- 2x situační výkres s uvedením odstupových vzdáleností od sousedních pozemků, popřípadě další výkresová dokumentace související s výjimkou

- souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu

- jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka 17 i 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dle § 27 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Další informace:

 • Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle stavebního zákona.

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load