Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření manželství

Manželství lze uzavřít před matričním úřadem nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství) a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Do matričního obvodu Bechyně patří obce: Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • osoba starší 18 let
 • osoba starší 16 ti let, které soud přiznal plnou svéprávnost
 • osoba mladší 18 let, ale starší 16 let na základě pravomocného rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
 • osoba, jejíž svéprávnost je rozhodnutím soudu omezena, na základě pravomocného rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Podmínky a postup řešení:

Snoubenci se dostaví osobně na matriku Městského úřadu v Bechyni, vyplní a podepíší Dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady.

V případě uzavření církevního sňatku si snoubenci požádají o vydání Osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen, a je platné po dobu 6 měsíců od jeho vydání.  K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejčastěji si snoubenci rezervují svatební termín telefonicky nebo e-mailem a poté při osobní návštěvě snoubenců na matrice, potvrdí termín a vyplní dotazník k uzavření manželství. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice:

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině:

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 •  doklad o státním občanství
 • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Výpis z evidence obyvatel o místě pobytu a o osobním stavu nebo jim odpovídající doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

 •  pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela,  popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní

list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je cizincem:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ministerstvem vnitra, které není starší 7 pracovních dnů (to neplatí pro občany Evropské unie).
 •  Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:


1000 Kč – za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a mimo úředně stanovenou místnost
2000 Kč – pokud p
ouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR
3000 Kč - pokud ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR

500 Kč - za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Radou města Bechyně je stanovena obřadní doba každou sobotu od 08,00 hodin do 12,00 hodin. Místem k uzavírání manželství je obřadní místnost, která se nachází v Bechyni v budově na náměstí T.G. Masaryka čp. 134. Pokud snoubenci uzavřou manželství v obřadní místnosti v sobotu od 08,00 hodin do 12,00 hodin, neplatí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu nebo mimo stanovenou dobu radou obce. Snoubenci pak uhradí správní poplatek ve výši 1000,- Kč (viz výše Správní a jiné poplatky).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák.č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Další informace:

 • Matriční úřad po uzavření manželství vydává matriční doklad – oddací list a zašle jej snoubencům do vlastních rukou na adresu, kterou si zvolili jako adresu pro doručení oddacího listu. Snoubenci si mohou oddací list převzít také osobně na matrice.
  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu (dle ustanovení §14 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění).
 • Fotografie obřadní síně
  Obřadní síň v Bechyni
 • Virtuální prohlídka obřadní síně
  https://my.matterport.com/show/?m=5StzD2SEtSX

Datum poslední aktualizace: 8.3.2022

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load