Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 742

Sociálně-právní ochrana dítěte

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Upozornit na závadné chování dětí nebo na porušení povinností  nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, je oprávněn každý (jakýkoliv občan, člen rodiny dítěte, školské zařízení, dětský lékař, policista).
 • Každý může též upozornit, že rodiče nemohou plnit nebo neplní své rodičovské povinnosti.

Dítě, které se cítí být jakkoliv ohroženo, se může na městský úřad obrátit samo, aniž by k tomu potřebovalo souhlas či doprovod rodiče nebo jiného zákonného zástupce. 

Podmínky a postup řešení:

 1. Postup řešení situace je zcela individuální a záleží na konkrétních okolnostech případu. Úřad vždy postupuje v souladu se zákonem tak, aby maximálně ochránil práva dítěte.
 2. Zaměstnanci úřadu jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů daných zákonem

  • navštěvovat dítě a jeho rodinu v obydlí, ve kterém dítě žije,
  • zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a v obdobných zařízení, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má chování,
  • pořídit obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy dítěte a prostředí, ve kterém dítě žije.

Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku např. proto, že rodiče zemřeli nebo byli náhle hospitalizováni, poskytne úřad takovému dítěti neodkladnou péči. Úřad zejména zajistí, aby dítě nezůstalo osamoceno, bez obydlí, bez stravy a bez citové podpory.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ten, kdo činí oznámení, může formulovat své názory, připomínky a přání ústně při osobním jednání nebo elektronicky nebo  písemně (podáním učiněným poštou nebo v podatelně městského úřadu).

Městský úřad v Bechyni upřednostňuje osobní setkání s oznamovatelem, neboť při osobním projednání věci je větší pravděpodobnost podrobného zjištění všech okolností, i těch, které oznamovatel nemusí považovat za důležité a relevantní.

V případě osobního projednání věci městský úřad zajistí zachování anonymity toho oznamovatele, který si přeje, aby se rodiče dítěte a dítě nedozvěděli, že oznámení učinil. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Orgánem příslušným k řešení sociálně-právní ochrany dětí je zásadně úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Tábor.

Městský úřad v Bechyni v rámci dílčích pravomocí svěřených mu zákonem zejména

 • zajišťuje neodkladnou pomoc dětem, které se ocitly mimo péči rodičů,
 • vyhledává děti, které jsou v ohrožení,
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
 • může projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
 • projedná s dítětem nedostatky v jeho chování,
 • sleduje, zda je zamezováno dětem v přístupu do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • poskytuje poradenství při uplatňování nároků dítěte či jeho rodičů.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:


 • Mimo pracovní dobu úřadu je možné v krizových situacích v případě možného ohrožení dítěte telefonicky kontaktovat tajemníka Městského úřadu Bechyně na čísle 602 149 502, který neprodleně předá informaci sociální pracovnici nebo jejímu přímému nadřízenému.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Podle okolností konkrétního případu
  - dítě
  - rodiče dítěte
  - dítě společně se svými rodiči, případně i dalšími příbuznými
  - Městský úřad Tábor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělené péče o děti
  - vzdělávací instituce (základní škola, mateřská škola)
  - Policie ČR
  - městská policie
  - soud
  - Probační a mediační služba.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Související předpisy:

 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor vnitřních a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Alena Velinská

Datum poslední aktualizace: 1.6.2015

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load