Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání matričního dokladu

Matričními doklady jsou rodný list, oddací a úmrtní list.
• Rodný list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila.
• Oddací list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, uzavřela manželství.
• Úmrtní list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, zemřela.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Dle § 25 odst. 1) o vydání matričního dokladu může požádat : a) fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a dále zmocněnci těchto osob, 

b) státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu

c) statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 

31.12.1949

d) fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před 

orgány územních samosprávných celků.

Dle § 25 odst. 5) matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

S účinností od 1. 1. 2014 matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) a v odstavci 5) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel se může obrátit osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Při osobním podání žádosti,  po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele, matriční úřad vydá matriční doklad a předá jej osobně žadateli na matričním úřadu.
Na základě písemné žádosti je vydán matriční doklad a zaslán žadateli do vlastních rukou.
Písemná žádost může být napsaná volnou formou a musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování písemností, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

Na písemné žádosti o vydání matričního dokladu nemusí být podpis úředně ověřen. Pouze požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na  matrice Městského úřadu v Bechyni, případně zasláním písemné žádosti o vydání matričního dokladu.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel předloží:

  • doklad totožnosti,
  • matriční doklad, případně jinou veřejnou listinu, ze které bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, nebo kterou prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, vyřizuje-li žádost zmocněnec.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání matričního dokladu činí 100,- Kč a je  splatný před vydáním matričního dokladu.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  • Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  • Zák. č. 634/2004 Sb., o s právních poplatcích, v platném znění.

Informace z jiných zdrojů:

  • www.portal.gov.cz

Datum poslední aktualizace: 15.4.2020

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load