Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 749

Zavedení pečovatelské služby

Město Bechyně poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech klientů na území města Bechyně včetně místních částí Senožaty a Hvožďany.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, popř. rodina s dětmi, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Podmínky a postup řešení:

Pečovatelská služba je založena na smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem. Město Bechyně a žadatel o službu uzavřou smlouvu o poskytování služby, v níž je stanoven rozsah úkonů, cena služeb, způsob placení a místo poskytování služby 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti. Stačí telefonicky kontaktovat sociálního pracovníka, ten zájemce o službu vyhledá v jeho domácnosti a žádost o zavedení služby s ním sepíše.  

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za zavedení pečovatelské služby zájemce nehradí žádné poplatky. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování služby, klient platí za provedené úkony sazby sjednané ve smlouvě.  

Město Bechyně má vypracován ceník jednotlivých úkonů, který vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění - ceník  (PDF, 146 kB)

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Při jednání žadatele o službu se sociální pracovnicí mohou být přítomni např. rodinní příslušníci žadatele, jeho známí nebo přátelé. Město Bechyně má zájem na tom, aby měl žadatel pocit maximálního komfortu, aby mohl s příbuznými nebo svými přáteli zvolený postup v soukromí konzultovat.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Související předpisy:

  • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Opravné prostředky:

Je-li smlouva o poskytování služby mezi žadatelem a Městem Bechyní uzavřena, může si klient v průběhu trvání smluvního vztahu stěžovat na práci pečovatelek případně na práci jiných zaměstnanců poskytovatele. Sociální pracovnice vždy informuje žadatele o způsobu a možnostech podávání stížností na prvním jednání při podání žádosti o zavedení pečovatelské služby. 

Nejčastější dotazy:

  • Budu hradit služby uvedené ve smlouvě, i když je nebudu potřebovat využívat?
    Klient hradí po uplynutí kalendářního měsíce pouze za služby, které mu skutečně byly poskytnuty.
  • Mám zájem o službu dovoz obědů do domácnosti. Potřebuji vlastní jídlonosiče?
    Město Bechyně klientům zdarma zapůjčuje dvě sady jídlonosičů v termoobalech na výměnu.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor vnitřních a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Lenka Matyšová

Datum poslední aktualizace: 24.10.2018

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load