Potřebuji vyřídit

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby v souladu s § 92 stavebního zákona

11. Ohlášení dokončení stavby

Užívání stavby – ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu v souladu s § 119 stavebního zákona

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 122 stavebního zákona

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 123 stavebního zákona

13a. Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 124 stavebního zákona

14. Oznámení změny v užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 126 a § 127 stavebního zákona

15. Ohlášení odstranění stavby

Odstranění stavby – doklad o odstranění stavbny v souladu s § 128 stavebního zákona

15a. Stvrzení neexistence stavby

doklad o neexistenci stavby

16. Společné oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Dle § 96a stavebního zákona - podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“).

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně využití území v souladu s § 92 stavebního zákona

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území v souladu s § 92 stavebního zákona

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v souladu s § 92 stavebního zákona

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s § 92 stavebního zákona

6. Žádost o vydání společného povolení

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení – rozhodnutí o umístění a provedení stavby v souladu
s § 94j a § 94q stavebního zákona

7. Oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Územní souhlas – doklad o umístění stavby v souladu s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona.

8. Ohlášení stavby

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Ohlášení stavby – doklad o povolení stavby v souladu s § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

9. Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
§ 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební povolení vyžadují stavby (a změny staveb), které nejsou zahrnuty v § 103 a § 104 stavebního zákona - § 109 až 117 stavebního zákona.
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Veřejnoprávní smlouva (dále jen "VPS") je dvoustranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. VPS o provedení stavby uzavřená mezi stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem) nahrazuje stavební povolení.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby

Územní rozhodnutí a stavební povolení – veřejnoprávní smlouva, která současně nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s § 78a a s § 116 stavebního zákona

Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území

Územní rozhodnutí – veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí v souladu s § 78a stavebního zákona

Stvrzení existence stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 125 stavebního zákona

Systém stavebně technické prevence

Oznámení závad, poruch a havárií staveb v souladu s § 155 stavebního zákona
Systém stavebně technické prevence (SSTP)

Žádost o kolaudaci stavby (zákon č. 50/1976 Sb.)

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 76 - § 82 „starého“ stavebního zákona

Žádost o povolení výjimky

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 169 stavebního zákona obsahuje výčet ustanovení z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále pak z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Žádost o souhlas/vyjádření stavebního úřadu

Souhlas/vyjádření stavebního úřadu – pro speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst.2 stavebního zákona – soulad navrhované stavby se záměry územního plánování

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
load