Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města

Fyzická nebo právnická osoba potřebuje umístit na pozemku města pozemní stavbu nebo stavbu dopravní či technické infrastruktury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba 

Podmínky a postup řešení:

Pokud má fyzická nebo právnická osoba záměr umístit na pozemku města stavbu a nechce od města pozemek odkoupit (většinou se jedná o sítě technické infrastruktury) musí s městem uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání jednoduché žádosti. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede o jakou stavbu se jedná, kdo je investorem stavby, na jakém pozemku má být stavba umístěna a za jakým účelem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Investiční odbor městského úřadu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- projektová dokumentace stavby (min. situace katastrální mapy se zákresem stavby)

- rozsah dotčení pozemků města stavbou (m2, bm)

návrh Smlouvy o právu provést stavbu nebo Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (předkládají právnické osoby, u fyzických osob to není podmínkou, smlouvu může po dohodě připravit i město) 

Formuláře:

  • žádné

Správní a jiné poplatky:

žádné 

Lhůty pro vyřízení:

nejsou 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zásady pro stanovení ceny za věcná břemena, kterými budou zatíženy nemovitosti ve vlastnictví města Bechyně

Opravné prostředky:

nejsou 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jsou stanoveny ve Smlouvě o právu provést stavbu nebo ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou uzavírá žadatel s městem.  

Další informace:

  • Zatížení městských pozemků schvaluje Rada města.

Datum poslední aktualizace: 1.11.2021

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load