Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Příspěvek na obnovu kulturních památek z programu regenerace MPZ a MPR

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně Program regenerace MPZ a MPR. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek případně movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou nacházející se na území MPZ a MPR získat příspěvek na obnovu. V městě Bechyni je vyhlášena Městská památková zóna, která zahrnuje náměstí T.G.Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Parkány, část ulice Michalská, Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O příspěvek z Programu regenerace MPZ a MPR mohou žádat vlastníci nemovitých kulturních památek případně movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou nacházející se na území MPZ Bechyně.  

Podmínky a postup řešení:

Město informuje o vyhlášení Programu regenerace MPZ a MPR na příslušný rok na webových stránkách města a v Bechyňském městském zpravodaji.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání jednoduché žádosti o příspěvek na obnovu kulturní památky z Programu regenerace MPZ. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede o jaký objekt se jedná a na obnovu které části objektu se příspěvek žádá.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • závazné stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, referát regionálního rozvoje
 • doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce tzn. výpis z katastru nemovitostí, který není starší než 6 měsíců
 • pokud nejste vlastníkem nebo jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc od vlastníka nebo spoluvlastníka, že můžete vykonávat veškeré úkony spojené s obnovou dané kulturní památky
 • stavební povolení, příp. ohlášení vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP
 • fotodokumentace současného stavu kulturní památky nebo jejích částí podle rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek
 • položkový rozpočet na obnovu té části kulturní památky, na kterou se žádá o příspěvek 

Formuláře:

 • žádné

Správní a jiné poplatky:

žádné 

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o příspěvek z Programu regenerace MPZ a MPR včetně všech požadovaných příloh musí podat žadatel nejpozději do 31.10. roku předcházejícího realizaci záměru 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ

Opravné prostředky:

nejsou 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jsou stanoveny ve smlouvě o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky, kterou uzavírá žadatel s městem po přiznání příspěvku. 

Další informace:

 • Podíl města musí chválit Zastupitelstvo města Bechyně v rozpočtu na příslušný rok.
  Rozdělení státní finanční podpory schvaluje komise pro obnovu památek.
  Smlouvu o umístění, způsobu užití a vyúčtování finančního příspěvku na zachování a obnovu nemovité kulturní památky schvaluje

Datum poslední aktualizace: 1.6.2015

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load