Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Koupě pozemku

Město Bechyně může, na základě žádosti nebo svého vlastního rozhodnutí, prodat pozemek do vlastnictví fyzické nebo právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O koupi pozemku má právo požádat každý, kdo má na koupi zájem.   

Podmínky a postup řešení:

Podat písemnou žádost může podat právnická či fyzická osoba. Ze žádosti musí být jasně patrné, kdo žádá (tj. jméno, příjmení, datum narození event. rodné číslo a adresa trvalého bydliště u fyzické osoby, obchodní jméno, IČO, sídlo a jméno a příjemní osoby a funkce, která je oprávněna zastupovat právnickou osobu. Dále musí být patrno o co konkrétně žádá (číslo pozemku, katastrální území, pokud jde o část pozemku pak zákres s vyznačením konkrétní části pozemku) a v žádosti by nemělo chybět ani řádné odůvodnění žádosti.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání  žádosti. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádné 

Formuláře:

  • žádné

Správní a jiné poplatky:

Nejsou 

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Na webových stránkách města jsou zveřejňovány záměry (www.mestobechyne.cz)
    Dotazy na el. adresu pravnik@mestobechyne.cz, majetek@mestobechyne.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Občanský zákoník

Opravné prostředky:

Nejsou 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné 

Další informace:

  • Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva města na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Na prodej nemovitosti není právní nárok.

Datum poslední aktualizace: 1.6.2015

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load