Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 762

Žádost o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města

Fyzická nebo právnická osoba potřebuje umístit na pozemku města pozemní stavbu nebo stavbu dopravní či technické infrastruktury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba 

Podmínky a postup řešení:

Pokud má fyzická nebo právnická osoba záměr umístit na pozemku města stavbu a nechce od města pozemek odkoupit (většinou se jedná o sítě technické infrastruktury) musí s městem uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání jednoduché žádosti. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede o jakou stavbu se jedná, kdo je investorem stavby, na jakém pozemku má být stavba umístěna a za jakým účelem.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Investiční odbor městského úřadu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- projektová dokumentace stavby (min. situace katastrální mapy se zákresem stavby)

- rozsah dotčení pozemků města stavbou (m2, bm)

návrh Smlouvy o právu provést stavbu nebo Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (předkládají právnické osoby, u fyzických osob to není podmínkou, smlouvu může po dohodě připravit i město) 

Formuláře:

  • žádné

Správní a jiné poplatky:

žádné 

Lhůty pro vyřízení:

nejsou 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zásady pro stanovení ceny za věcná břemena, kterými budou zatíženy nemovitosti ve vlastnictví města Bechyně

Související předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

nejsou 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jsou stanoveny ve Smlouvě o právu provést stavbu nebo ve Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou uzavírá žadatel s městem.  

Nejčastější dotazy:

  • Podle čeho stanovuje město výši jednorázové náhrady za věcná břemena?

    Rada města Bechyně schválila Zásady pro stanovení ceny za věcná břemena, kterými budou zatíženy nemovitosti ve vlastnictví města Bechyně. Součástí těchto zásad je sazebník plateb.

Další informace:

  • Zatížení městských pozemků schvaluje Rada města.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor investiční

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Libor Benda

Datum poslední aktualizace: 1.11.2021

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load