Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 843

Rybářský lístek

Rybářský lístek se vydává v rámci správního řízení, s platností pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní. Doba platnosti rybářského lístku je počítána ode dne jeho vydání. Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti, vydá žadateli místo písemného rozhodnutí rybářský lístek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat může občan s trvalým pobytem v Bechyni, nebo v územním obvodu obce Bechyně, případně cizinci.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel se dostaví osobně do kanceláře podatelny MěÚ Bechyně, nebo jiná osoba na základě plné moci. Děti do 18 let věku si mohou o rybářský lístek požádat sami, bez doprovodu rodičů (není nutný zákonný zástupce).

Žadatel přímo v kanceláři vyplní formulář žádosti o vydání rybářského lístku, ke které doloží povinné přílohy, jimiž jsou:

doklad o získané kvalifikaci - v případě žádosti o vydání prvního rybářského lístku je tímto dokladem "Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku", které vydávají např. místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Dalšími doklady osvědčujícími získanou kvalifikaci jsou: dříve vydaný rybářský lístek (s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní), platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže popřípadě jiný doklad osvědčující, že žadatel již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

K vydání rybářského lístku potřebuje žadatel vyplněnou žádost, kterou si vyzvedne přímo v kanceláři MěÚ Bechyně, nebo si ji může stáhnout na webových stránkách města.  

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně. Do správního obvodu MěÚ Bechyně patří: Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osvědčení o získané kvalifikaci - pro vydání 1 rybářského lístku

Dříve vydaný rybářský lístek - pro vydání 2 a každého dalšího rybářského lístku

Občanský průkaz - vždy

Žadatel o vydání rybářského lístku pro cizince může, kromě výše uvedených dokladů, prokázat získanou kvalifikaci rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

a) - 30 dní200,- Kč

 - 1 rok 100,- Kč

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce   50,- Kč

- 3 roky 200,- Kč

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč

- 10 let 500,- Kč

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce250,- Kč

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000,- Kč

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500,- Kč

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada správního poplatku probíhá na pokladně MěÚ Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, kancelář č. 102 (přízemí), nejlépe v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení:

Rybářský lístek se vydává na počkání.

Opravné prostředky:

V případě ztráty rybářského lístku je postup stejný, jako při žádosti o vydání nového.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: podatelna úřadu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jitka Chudlařská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.11.2017

Datum poslední aktualizace: 5.12.2018

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load