Potřebuji vyřídit

Žádost o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města

Fyzická nebo právnická osoba potřebuje umístit na pozemku města pozemní stavbu nebo stavbu dopravní či technické infrastruktury.

Koupě pozemku

Město Bechyně může, na základě žádosti nebo svého vlastního rozhodnutí, prodat pozemek do vlastnictví fyzické nebo právnické osoby.

Parkovací lístek - stání motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

Parkovací lístek na dobu delší než 24 hodin. Vymezenou oblastí se považují komunikace nacházející se na náměstí T.G. Masaryka (pozemky č. parc. 1987, 1988 a 1989/1 v k.ú. Bechyně).

Poskytování darů a dotací

Dotace či dar z rozpočtu města Bechyně mohou být poskytnuty fyzické či právnické osobě, která předloží žádost na předepsaném formuláři. Dotace je poskytována na podporu realizace konkrétních projektů a činností, tedy k předem vymezenému účelu. Prostředky poskytnuté z rozpočtu města musí být využity výhradně k tomuto účelu. Pro poskytnutí daru není nutné účel takto vymezovat.

Příspěvek na obnovu kulturních památek z programu regenerace MPZ a MPR

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně Program regenerace MPZ a MPR. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek případně movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou nacházející se na území MPZ a MPR získat příspěvek na obnovu. V městě Bechyni je vyhlášena Městská památková zóna, která zahrnuje náměstí T.G.Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Parkány, část ulice Michalská, Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí.

Rybářský lístek

Rybářský lístek se vydává v rámci správního řízení, s platností pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní. Doba platnosti rybářského lístku je počítána ode dne jeho vydání. Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti, vydá žadateli místo písemného rozhodnutí rybářský lístek.

Žádost o vyjádření ke stavbě

Město Bechyně je dle stavebního zákona účastníkem každého územního řízení, které probíhá na katastrálním území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. Dále je město Bechyně dle stavebního zákona účastníkem každého stavebního řízení, které probíhá na stavbu, která má být umístěna na pozemku, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví města.
load