Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu trvalé nebo dočasné

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku 

Podmínky a postup řešení:

Stavebník je povinen podat žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souladu s § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska/souhlasu/rozhodnutí k trvalému/dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebo volnou formou 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • referent odboru MaP

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy – SITUACE STAVBY a TECHNICKÁ ZPRÁVA s uvedením zastavěné plochy z projektové dokumentace stavby.
 2. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí týká s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům – VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ.
 3. Pokud žadatel není  vlastníkem odnímané zemědělské půdy, vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat.
 4. VÝPOČET ODVODU za  trvalé odnětí zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu, včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet.
 5. Údaje o odvodnění a závlahách.
 6. Údaje o protierozních opatřeních. 
 7. Výsledky pedologického průzkumu.
 8. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany, pokud je BPEJ 2 a více.
 9. U DOČASNÉHO odnětí – PLÁN REKULTUVACE, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy.
 10. Vyhodnocení a návrh alternativ dle § 7 odst. 1 a 2 zákona vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění staveb v souladu s platnými zásadami územního rozvoje (ZÚR) nebo platným územním plánem (ÚP).
 11. Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, musí obsahovat výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti např. kopie:
 1. Registrace zemědělského podnikatele – nutné u staveb zemědělské prvovýroby (bez odvodu)
 2. Výpis z obchodního rejstříku
 3. Živnostenský list.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2016

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load