Potřebuji vyřídit

Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a) Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b) Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2
c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) Pro ovocné dřeviny rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu trvalé nebo dočasné
load