Potřebuji vyřídit

Uzavírka místní komunikace

Jestliže dochází k uzavírce více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než tři dny, předkládá dvojmo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky příslušnému silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena.

Vyhrazené parkovací místo na místní komunikaci

Vyhrazené parkovací místo na komunikaci v majetku města Bechyně

Zvláštní užívání místní komunikace

K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení silničního správního úřadu. Zvláštní užívání místní komunikace je
a)Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů
b)Užití místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1.Umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení
2.Umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny
3.Provádění stavebních prací včetně umístění lešení
4.Zřizování a provoz stánků
c)Umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku
d)Pořádání kulturních, sportovních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Žádost o zřízení sjezdu

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci – žádost o zřízení sjezdu
load