Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

16. Společné oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Dle § 96a stavebního zákona - podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník. 

Podmínky a postup řešení:

Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 stavebního zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona, které splňují požadavky § 96 a 105 stavebního zákona, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen "společný souhlas").

Územní souhlas nahrazuje územní rozhodnutí, pouze však za určitých podmínek stanovených v § 96 odst. 1 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o územní souhlas a přílohy jsou uvedeny v § 96 odst. 3 stavebního zákona a v § 15 a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení. Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Náležitosti ohlášení je specifikováno v § 105 stavebního zákona a v § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním příslušných žádostí poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jsou uvedeny v § 96 stavebního zákona a v příloze č. 7 – část B k vyhlášce č. 503/2006 Sb., a dále pak v § 105 stavebního zákona a v příloze č. 8 – část B k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka 17 i 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůty pro vyřízení:

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle §  104 odst. 1 písm. a) až i) stavebního zákona, nebo s územně  plánovací  dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne ohlášení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení stavebního záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona, postupuje podle § 96 odst. 5 stavebního zákona. Podané ohlášení stavebního záměru nemá v tomto případě právní účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejedná se o správní řízení - účastníci nejsou vymezeni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dle konkrétní situace – konzultace upřesňující žádost. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Další informace:

 • Společný souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání a dobu platnosti nelze prodloužit.

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load