Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

14. Oznámení změny v užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 126 a § 127 stavebního zákona

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby nebo ten, kdo prokáže právo změnit užívání stavby

Podmínky a postup řešení:

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna činnosti je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním oznámení změny v užívání stavby (povinná žádost)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě
 • plná moc v případě zastupování vlastníka
 • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů; u starších staveb, kde se dokumentace nedochovala, lze k návrhu předložit pasport stavby
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem vyžadována
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 18 a položka č. 19 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load