Výstavba nových parkovišť na sídl. Písecká bude zahájena v příštím týdnu

Stavba bude zahájena dne:18.5. 2015 přeložkou telekomunikačního kabelu O2
od 25.5. 2015 začnou vlastní práce na výstavbě parkoviště
Předpokládaný termín ukončení stavby je: 15.8. 2015

Investor: Město Bechyně

kontaktní osoba: Ilona Zvolánková (tel. 724 509 144)

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Radim Oliva (tel. 775 115 709)
Mistr: Josef Makal (tel. 773 743 292)

Stavba se týká výstavby nového parkoviště u č.p. 919. Parkoviště bude vybudováno na stávající částečně zpevněné a travnaté ploše zahrnovat tyto dílčí stavební objekty:
SO 01 - přeložka telekomunikačního kabelu
SO 02 - výstavba parkoviště, prodloužení chodníku ke křižovatce s komunikací vedoucí k ulici Za Trubným včetně odvodnění
SO 03 - výstavba nového veřejného osvětlení v rámci parkoviště + rekonstrukce stávajícího VO přilehlých částí
SO 04 - trvalé dopravní značení a sadové úpravy

Předpokládaná omezení:

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Váš pobyt. V zájmu zhotovitele a všech zúčastněných podílejících se na realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby a řiďte se následujícími upozorněními:

Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo.

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby 
Situace stavby 

pisecka