Parkoviště Písecká - 2. etapa - zahájení stavby

Druhá etapa výstavby parkoviště na sídlišti Písecká bude zahájena v pondělí 7. září 2015.

Oznámení pro občany v souvislosti se stavbou „Sídliště Písecká – parkoviště a parkovací stání, 2. etapa – větev D“

Stavba bude zahájena dne: 7.9. 2015

Od 7.9. 2015 od 8:00 hod nesmí v prostoru stavby parkovat žádná vozidla!

Předpokládaný termín ukončení stavby je: 30.10. 2015

Investor: Město Bechyně

kontaktní osoba: Ilona Zvolánková (tel. 724 509 144)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavbyvedoucí: Bc. Daniel Havránek (tel. 602 614 252)

Stavba spočívá v rekonstrukci stávajícího parkoviště u č.p. 830 a bude zahrnovat tyto dílčí stavební objekty:

SO 01 – rekonstrukce parkoviště včetně přilehlých částí chodníků

SO 02 -  rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci parkoviště + rekonstrukce stávajícího VO  přilehlých částí

SO 03 - trvalé dopravní značení a sadové úpravy

Předpokládaná omezení:

Po celou dobu stavby nesmí v tomto prostoru parkovat žádná vozidla.

Jelikož před zahájením rekonstrukce parkoviště došlo k výstavbě nového parkoviště u č.p. 919, kde vzniklo nových 48 parkovacích stání, nebude se obyvatelům sídl. Písecká po dobu stavby vyhrazovat žádná jiná plocha pro parkování.  

Během realizace stavby dojde k určitým dopravním omezením. Pro zajištění bezpečného průjezdu během výstavby je navrženo dočasné dopravní značení.

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Váš pobyt. V zájmu zhotovitele a všech zúčastněných podílejících se na realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby a řiďte se následujícími upozorněními:

Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo. 


Situační plánek 1

Situační plánek 2