Program regenerace MPZ a MPR na rok 2017

Ministerstvo kultury ČR v současné době připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací na rok 2017. 

Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Prostředky z tohoto programu nejsou zejména určeny na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

V Bechyni je vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje náměstí T.G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy městské památkové zóny s vyznačením objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní památky je možné nahlédnout na investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto odboru je možné si také vyzvednout úplné znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na rok 2017 se přijímají do 21.10. 2016 na investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 477 012. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede, o jaký objekt se jedná a na obnovu které části objektu se dotace žádá. K žádosti musí být přiloženo:

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně