Schválení dotace na rozšíření technického vybavení sběrného dvora

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila níže uvedený projekt k financování.

žadatel: Město Bechyně

název projektu: Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003026

popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření technického vybavení sběrného dvora.

celkové zdroje: 1 366 090,00 Kč

celkové způsobilé výdaje -  1 318 077,00

příspěvek Unie – 1 120 365,45

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

fsoudr1