Voličské průkazy pro 2. kolo volby prezidenta republiky

Vydávání voličských průkazů pro 2. kolo volby prezidenta republiky, která se koná ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2018.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam (v jehož územním obvodu má volič trvalý pobyt), nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Osobně je možné podat žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby prezidenta republiky na matrice Městského úřadu v Bechyni denně, nejpozději dne 24. ledna 2018 (středa) do 16,00 hod.

Písemnou žádost lze doručit poštou nejpozději do 19. ledna 2018 (pátek) do 16,00 hod. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě  prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz opravňuje k hlasování v  jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.