Stavební a demoliční odpady na sběrném dvoře

Občané Bechyně mohou od listopadu 2018 ukládat stavební suť, stavební materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře v Bechyni pouze ve středu odpoledne a to za poplatek.


Výše poplatku

Stavební sutí se rozumí směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez obsahu nebezpečných látek.

Stavební odpad není komunálním odpadem, proto nakládání s tímto odpadem není zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od občanů za nakládání s komunálním odpadem. Stavební odpad je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bechyně č. 1/2015 článek 12 povinen každý likvidovat na své náklady.